Nu måste arbetsgivare agera för dem som mådde dåligt redan innan covid-19

Ansikte bakom regnig rutaStörre skärm, bättre dator eller ergonomisk stol hjälper inte mot tidiga signaler på psykisk ohälsa, i Coronakrisens kölvatten.

Vi känner oro för de medarbetare som redan innan covid-19 visade tidiga men tydliga tecken på ohälsa. Oroväckande hög frånvaro var ett exempel.

Nu uppmanas vi och ska om möjligt arbeta hemifrån eller stanna hemma även vid lindriga förkylningssymptom. När många är fysiskt frånvarande från sina jobb blir det också svårare att upptäcka tidiga tecken på ohälsa.

Enligt färsk statistik i schemaläggningssystemet Quinyx sjukskrev sig 41 procent fler i Sverige i mars månad jämfört med månaden innan. Detta kan förklaras med att medarbetare fått tydliga hälsoanvisningar.

Men påtvingat hemarbete och en högre grad av sjukfrånvaro kan också leda till långvarig sjukskrivning. Det här påverkar även samhällets återhämtningsförmåga över tid. Människor i ofrivillig ensamhet eller som tidigare varit i en riskzon blir lätt nedstämda och löper risk att börja självmedicinera eller använda substitut för social samvaro. Alkohol, nätspel, nätshopping eller andra destruktiva beteenden samt stor oro för att bli av med jobbet, påverkar både sömn och prestation. Redan då, innan någon sjukfrånvaro ens är uppkommen, kan vi i omgivningen se sådana tidiga tecken på ohälsa. Som arbetsgivare har du ett ansvar att agera och nu är det mer värdefullt än någonsin.

Även du som medarbetare måste utifrån nuvarande situation ta ett större ansvar och ha tillit till din arbetsgivare genom att meddela dina behov och rädslor. Arbetsgivare erbjuder hemarbetande medarbetare idag större skärmar, bättre datorer eller ergonomiska stolar men dessa ting hjälper inte något mot de tidiga signalerar på psykisk ohälsa vi såg redan innan och som nu ökar dramatiskt.

Som ansvarig arbetsgivare bör du

  • ta stöd av rehabiliteringsledare eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder
  • följa upp medarbetare som behöver stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
  • undersöka om medarbetaren behöver handledning för att klara av sitt arbete
  • anpassa och förtydliga arbetsuppgifter eller arbetstider
 

I en rapport gjord av Skandia år 2019 fastställdes sjukskrivningskostnaderna i Sverige till 64 miljarder kronor. Genom att agera förebyggande vid tidiga tecken på ohälsa kan arbetsgivaren minska sina sjuklönekostnader drastiskt. Det kan även innebära minskade kostnader i den allmänna sjukförsäkringen via Försäkringskassan samt att fler individer får en bättre ekonomisk pensionsutveckling på grund av längre tider i förvärvsarbete.

Innan covid-19 pandemin utbröt påbörjade vi ett projekt i samarbete med Järfälla kommun, devis finansierat av Tillväxtverket, där vi utifrån vår expertis synliggjort ansvaret utifrån varje unik medarbetare och stöttat ledningen, närmaste chef, att våga vara tydlig på ett ärligt och hållbart sätt. ”Du är viktig, du behövs” är ord som varje medarbetare ville höra innan Coronakrisen och fortfarande vill höra idag.

Och för att dessa parter tillsammans ska kunna driva verksamheten behöver så många som möjligt vara i arbete. Medarbetaren har tillsammans med oss fått klargörande samtal där det egna ansvaret i hög grad lyfts – för det arbetsliv hon har valt och hur hon vill att det ska se ut framåt. Det sista mötet har vi faciliterat tillsammans med både ansvarig chef och medarbetare för att båda huvudpersoner medvetet ska notera uppföljningspunkter och fortsatt tydligt äga handlingsplanen och de olika ansvaren.

Redan efter halvtid har vi sett tydliga effekter:

  • Minskad sjukfrånvaro hos deltagarna och ökad närvaro på arbetsplatsen
  • Ökat ansvarstagande hos medarbetare för att minska sjukfrånvaro
  • Ökat ansvarstagande hos arbetsgivare för att minska sjukfrånvaro
 

Vi ser att modiga chefer och tydligt stöd ger ett bättre arbetsklimat för alla på en arbetsplats. Därför måste vi nu uppmärksamma dem som hade behov av stöd innan samhällsspridningen av covid-19 tog fart. Det är viktigare än någonsin att agera nu för att stoppa nedåtgående hälsospiraler och istället bygga en långsiktigt hållbar arbetshälsa.

Susanna Linder, VD Arendra

Annika Stenberg, vice VD Arendra

Källor:

Samhällsförlusten av sjukskrivningar: 64 miljarder kronor, Skandia, 2019

Schemaläggningssystemet Quinyx, mars 2020

Försäkringskassans bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Denna debattartikel publicerades ursprungligen på LinkedIn 200413

Arendra på LinkedIn

Publicerat: 14 april, 2020

Dela detta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email