Om oss

Arendras tydliga verktyg till arbetsgivare i arbetsmiljö- och hälsoarbetet gör tidigt handlande möjligt. Susanna Linder och Annika Stenberg grundade verksamheten efter över tjugo år i branschen.

Därför finns vi

Vi har fått möjlighet att affärsutveckla både hälsoprodukter åt arbetsgivare via försäkringsbolag och rehabiliterings- och omställningsprocesser åt riktigt stora arbetsgivare. De har haft förmånen att i alla möjliga branscher hjälpa tusentals personer att förhindra ohälsa och sjukskrivning, komma tillbaka till eller växla spår i arbetslivet.

Se en kort video om oss här intill.

Spela video om En åhörare pratar vid ett bord under en genomgång av Annika och Susanna på Arendra

Vi skapar bättre arbetsplatser

Vi har ett fantastiskt sjukförsäkringssystem i Sverige. Tyvärr har detta i årtionden ofta lett till ett mycket reaktivt arbetssätt från arbetsgivarens och samhällets sida, vilket har kunnat skapa ohälsosamma inlåsningar i både fel arbeten och onödiga sjukskrivningar för många människor.

Arendras metod handlar om att chefen systematiskt ska våga se, bekräfta och skatta sina medarbetare. Men även förstå den ekonomiska innebörden av icke gynnsamma beteendemönster i en arbetsgrupp, och därefter agera. Ett tydligt ledarskap skapar hälsosamma och trygga medarbetare, som vill ta ansvar för sitt arbetsliv.

Annika och Susanna på Arendra går ned för en trapp iklädda gula och svarta kläder

Vår mission

Med mod, tillit och handlingskraft bidrar vi till att människan tar eget ansvar för sin hälsa och sitt arbetsliv.

Våra specialister

Arendras specialister är väl medvetna om att det är arbetsgivaren som är uppdragsgivaren. Arbetsgivare påverkas i hög grad av regelverk såsom arbetsledningsrätt och arbetsmiljöföreskrifter. Därför är det av stor vikt att de får verktyg för att fullgöra sina åtaganden på bästa sätt.

Två kvinnor samtalar vid ett skrivbord i kontorsmiljö framför en bärbar dator
En person sitter i soffa mitt emot några personer och samtalar på kontor

Inlåsningseffekter och drivkrafter

Det finns både inlåsningseffekter och drivkrafter i dagens arbetsmarknad. Utifrån medarbetarens och chefens olika roller har de valt att axla olika ansvar. Du som chef har ett viktigt uppdrag i att bekräfta, se och agera på dina medarbetare. Dina medarbetare har också ett stort ansvar i att göra sitt bästa för att hålla sig frisk i den mån förutsättningar finns, trivas på sitt arbete, bidra till att andra trivs, följa befintliga regelverk och flagga när missförhållanden uppstår.

Varför heter vi Arendra?

Idén till vårt företagsnamn är hämtad från franskan. Precis som verbet ”a rendre” betyder ”att överlämna”. Med vårt verktyg och våra insatser lämnar vi över mod och inspiration för att arbetsgivare och medarbetare skall kunna vara handlingskraftiga och på ett konkret sätt ta ansvar för ett fortsatt hållbart arbetsliv. Då kan både ni och vi följa upp.

Två personer vid sammanträdesbord på kontor
Annika på Arendra sitter i soffa och förklarar något i en kontorslokal

Mod och ansvar är vårt recept

Genom åren har vi samlat på oss värdefulla insikter om hur ohälsa i arbetslivet kan vändas i positiv riktning. Vi vet att det ibland måste upp på bordet sådant som tänkts men inte sagts högt. Och att frågor som är obekväma ibland måste få ställas. För det krävs mod. Och att både chef, medarbetare och andra inblandade tar ansvar för sin del i förändringsarbetet.

Hej chef, känner du igen dig?

Extra utmanande är det ofta för en chef när en medarbetare visar tecken på att inte må bra eller presterar som förväntat på jobbet. Det är nämligen inte sällan just när chefen har modet att se, lyssna in och kommunicera med sina medarbetare som lösningarna kan börja ta form. Och har ni svårt att komma dit på egen hand, så kommer vi in som en oberoende part, till stöd för chefen och som experter på att få alla parter att jobba ihop mot en positiv förändring.

Annika och Susanna i mötesrum med kunder
Susanna från Arendra förklarar information på en overheadbild i en sammanträdeslokal

Vi inspirerar er att vara modiga

Grunden i varje förändringsprocess har vi sammanfattat i värdeorden mod, tillit, ansvar och handlingskraft. Det kan handla om modet hos en chef att våga se och ta reda på hur en anställd mår och agera på det. Det kan vara modet hos den som mår dåligt eller inte trivs på jobbet att ta ett eget initiativ för att förändra sin situation. Och det är det gemensamma ansvaret hos alla inblandade att gå från intention till aktivitet och handlingskraft. Och så förstås nyckeln i varje förändringsprocess: att bygga eller återfå tillit till sin förmåga.

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi riktar in oss på att förstärka dina positiva egenskaper och förmågor och tillsammans med dig och din chef utreder var din motivation ligger. Det gör vi genom beprövade beteendeförändringsmodeller.

Så når vi resultat

Vår specialistroll är att förstå var en medarbetare befinner sig när det känns tungt och hjälpa till att blåsa liv i tron på den egna förmågan. Vi kommer förvänta oss att medarbetaren tar sitt eget ansvar för sin situation. Men också att du som är chef tar ditt. Vi förutsätter delaktighet och säkerställer att chef och medarbetare skapar en både rimlig och lämplig Handlingsplan, så att ni når en verklig förflyttning till en mer hälsosam och hållbar arbetssituation. Vi följer även upp er båda efter utfört uppdrag så er Handlingsplan fortsätter leva.

Susanna från Arendra pratar med en mad på en soffa i kontorslokal

Vilka resultat uppnås?

skattar både bättre prestation och mående – både medarbetaren och dess chef
0 %
väljer att avsluta sin anställning för ett mer hållbart arbetsliv
0 %

Vi är tydliga med er

Vilken insats som passar beror på hur er situation ser ut. Utifrån var medarbetaren befinner sig ser vi till att bemanna med rätt kompetenser och involverar de parter som behövs.

Var och en av oss har vår egen historia, personlighet och jobbsituation. Därför börjar vi alltid med att sätta oss in i varje medarbetares unika situation, oavsett vald insats. Vi fokuserar på aktiva insatser. Och vi är tydliga med vad som fungerar och vad som förmodligen inte gör det.

Att vilja ta ansvar

Vi jobbar alltid nära chef och medarbetare då de båda är de viktigaste beståndsdelarna i den förändring som behöver ske och som ger ett hållbart resultat.

Det kostar oerhört mycket pengar och energi när saker gång på gång inte går som tänkt. En arbetsplats är full av arbetsuppgifter som behöver bli gjorda, men också relationer mellan människor som behöver fungera väl för att nå rätt resultat. Och de skyldigheter som kommer med vår anställning pratar vi inte så ofta om. Trots att de är avgörande för en god arbetsmiljö.

Två kvinnor samtalar vid ett skrivbord i kontorsmiljö framför en bärbar dator

Så startar vi

Grunden i varje förändringsprocess har vi sammanfattat i värdeorden mod, tillit, ansvar och handlingskraft. Det kan handla om modet hos en chef att våga se och ta reda på hur en anställd mår och agera på det. Det kan vara modet hos den som mår dåligt på jobbet att ta ett eget initiativ för att förändra sin situation. Och det är det gemensamma ansvaret hos alla inblandade att gå från intention till aktivitet och handlingskraft. Och så förstås nyckeln i varje förändringsprocess: att återfå tilliten till sin egen förmåga.

Så startar vi

Så jobbar vi

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Ett tjusigt ord, men framförallt med en bra innebörd tycker vi. Det innebär nämligen att vi riktar in oss på att förstärka dina positiva egenskaper och förmågor istället för att försöka rätta till svagheter. Det gör vi genom motiverande samtal enligt beprövade beteendeförändringsmodeller.

Så jobbar vi

Så når vi resultat

Vår roll är att förstå var en medarbetare befinner sig när det känns tungt och hjälpa till att blåsa liv i tron på den egna förmågan. Vi kommer förvänta oss att medarbetaren tar sitt eget ansvar för sin situation. Men också att du som är chef tar ditt. Vi förutsätter delaktighet och säkerställer att chef och medarbetare skapar en både rimlig och lämplig Handlingsplan, så att ni når en verklig förflyttning till en mer hälsosam och hållbar arbetssituation. Vi följer även upp er båda efter utfört uppdrag så er Handlingsplan fortsätter leva.

Så når vi resultat

Certifieringar

Arendra är godkänd leverantör för Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd via Försäkringskassan och Arbetsmiljöutbildning via Afa Försäkring.

Annika från Arendra förklarar information på en overheadbild i en sammanträdeslokal

Vår metod och verktyg

Vi riktar in oss på att förstärka positiva egenskaper och förmågor istället för att försöka rätta till svagheter. Men vi ställer också krav på att alla parter tar sitt ansvar.