EU GDPR. Man working with a computer, General Data Protection Regulation and European Union flag on the screen

Information om hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad: 27 maj 2021

I denna information beskriver vi hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter. Informationen omfattar hantering av dina personuppgifter vid användning av vår webbplats och våra digitala kanaler, när vi tillhandahåller våra tjänster till ditt företag eller din organisation och när du kommunicerar med oss.

Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn eller din IP-adress.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

1. Vem omfattas av denna information?

Denna information omfattar dig som är:

 • Användare av vår webbplats och digitala kanaler, t.ex. våra sidor på sociala medier.
 • Kontaktperson hos en kund, leverantör eller samarbetspartner till oss.
 • Medarbetare hos en kund till oss.
 • Anhörig till en medarbetare hos oss.
 • Extern person och har kontakt eller på annat sätt kommunicerar med oss och inte omfattas av kategorierna ovan.

2. Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?

Arendra AB, 559124-0667, (”vi”, ”oss”, ”vår”) ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter som beskrivs i denna information.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver. Vilka personuppgifter som vi samlar in beror på hur du interagerar med oss.

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig, t.ex. ditt namn och ditt personnummer.
 • Kontaktuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att kontakta dig, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Profiluppgifter. Uppgifter som rör din profil, t.ex. din titel, namn på och adress till företaget eller organisationen som du tillhör och, för anhöriga, uppgift om relationen till vår medarbetare.
 • Användargenererade uppgifter. Uppgifter om din aktivitet och användning av webbplatsen och våra digitala kanaler, t.ex. klick och besök på webbplatsen och i övrigt ditt beteende på webbplatsen och i våra digitala kanaler.
 • Beställningsuppgifter. Uppgifter om beställd vara eller tjänst, t.ex. varan eller tjänsten, pris och leverans- eller uppdragstid.
 • Kommunikation. Innehåll i kommunikation med oss, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden eller svar som du lämnar när du deltar i en enkätundersökning.
 • Bild- och ljudmaterial. Uppgifter såsom din bild och din röst som har fotograferats eller spelats in, t.ex. fotografi, film eller ljudinspelning.
 • Tekniska uppgifter. Tekniska uppgifter om den enhet som du använder vid besök på vår webbplats eller digitala kanaler, t.ex. typ av enhet, version av webbläsare och operativsystem.

4. Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver. Vilka personuppgifter som vi samlar in beror på hur du interagerar med oss.

Vi samlar in personuppgifter från:

 • Dig själv. När du använder vår webbplats och andra digitala kanaler, kontaktar oss eller kommunicerar med oss samlar vi in personuppgifter om dig.
 • Konsulter. Vi samarbetar med olika konsulter vid tillhandahållande av våra tjänster och samlar in de personuppgifter som de lämnar till oss.
 • Sociala nätverksplattformar. Om du besöker våra kanaler på sociala medier samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler, t.ex. för att besvara frågor som du har eller för att kommunicera om oss, vår verksamhet eller våra tjänster och erbjudanden.
 • Samarbetspartners. Vi kan samla in dina personuppgifter med samarbetspartners, t.ex. i samband med att vi genomför ett event eller en annan aktivitet tillsammans med sådan samarbetspartner.
 • Allmänt tillgängliga informationskällor. Vi kan samla in personuppgifter om dig från allmänt tillgängliga källor, såsom offentliga register, t.ex. för att hantera förhållandet med det företag eller organisation som du tillhör.
 • Externa personer. Vi kan även samla in personuppgifter om dig från externa personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation eller ett event eller en annan aktivitet.
 • Medarbetare. Vi kan samla in personuppgifter om dig från medarbetare som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation eller när medarbetaren frivilligt lämnar dina uppgifter till oss.

5. Vår användning av personuppgifter

Nedan listar vi närmare information om varför vi använder dina personuppgifter i olika fall. Samtliga ändamål behöver inte gälla för dig utan vilka ändamål som gäller för dig beror på hur du interagerar med oss. 

För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter, med stöd av vilken rättslig grund som vi använder personuppgifter för respektive syfte och hur länge dina personuppgifter sparas, se vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter.  

Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Om du är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetspartner till oss använder vi dina personuppgifter för att hantera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson, administrera fakturor och för att kommunicera för samma syfte.

Hantera beställningar

För att hantera beställningar av varor eller tjänster från kunder och leverantörer använder vi i förekommande fall dina personuppgifter när du är kontaktperson för kunden eller leverantören för detta syfte, t.ex. för att hantera beställningsbekräftelser och kommunicera med dig angående beställningen.

Tillhandahålla våra tjänster

I samband med att vi tillhandahåller våra tjänster hanterar vi i förekommande fall personuppgifter om våra kunders medarbetare, t.ex. för att hantera mötesbokningar, upprätta rapporter och underlag samt för att kommunicera med medarbetaren. Vi ansvarar gemensamt tillsammans med kunden för hanteringen av dina personuppgifter för detta syfte. Vi har genom vårt avtal ingått ett särskilt arrangemang med din arbetsgivare och som beskriver vilken roll och vilket ansvar som vi respektive din arbetsgivare har vid hanteringen av dina personuppgifter för detta syfte. Du har rätt att få del av det väsentliga innehållet i dessa arrangemang. Kontakta i sådant fall din arbetsgivare. 

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Vi använder dina personuppgifter som är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till oss när det är nödvändigt för att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.

Besvara frågor 

Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, använder vi dina personuppgifter som du delar med oss för att besvara din fråga.

Kommunicera om oss, vår verksamhet och våra tjänster

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera om oss, vår verksamhet och våra tjänster i olika kanaler. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss.

Kommunicera erbjudanden i olika kanaler

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera erbjudanden till dig i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss. För detta syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av vår webbplats och digitala kanaler. Detta för att vi bättre ska kunna anpassa våra erbjudanden.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

I samband med kommunikation, t.ex. genom e-post, mellan medarbetare och externa personer hanterar vi i förekommande fall dina personuppgifter.

Tillhandahålla nyhetsbrev

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla vårt nyhetsbrev, t.ex. registrera din anmälan för nyhetsbrevet och för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss. 

Följa upp och utvärdera verksamheten

Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter på en övergripande nivå och statistik i syfte att följa upp och utvärdera verksamheten. 

Utveckla och förbättra verksamheten

Vi använder dina personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra affärsmetoder och -strategier. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.

Dokumentera verksamheten

Vi använder dina uppgifter för att i förekommande fall dokumentera vår verksamhet, t.ex. för att hantera och spara avtal, beslutsunderlag, protokoll och presentationer. 

Genomföra event och andra aktiviteter

Om du deltar i ett event eller en annan aktivitet som vi arrangerar använder vi dina personuppgifter för att genomföra eventet eller aktiviteten, t.ex. för att registrera ditt deltagande, för att kommunicera med dig angående aktiviteten och för att följa upp eventet eller aktiviteten.

Genomföra enkätundersökningar

Om du väljer att delta i en enkätundersökning som vi genomför samlar vi in de personuppgifter som du lämnar i samband med enkätundersökningen. Dina åsikter om vår verksamhet och tjänster är viktiga för oss. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss.

Följa upp och utvärdera användningen av våra digitala kanaler

Det är viktigt för oss att förstå hur våra digitala kanaler används. Detta för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra digitala kanaler. Vi använder därför dina personuppgifter för detta syfte t.ex. när vi samlar in och analyserar besöks- och användarstatistik om hur våra digitala kanaler används.

Inspelning av telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte

Om du kontaktar oss via telefon kan vi i förekommande fall spela in telefonsamtalet i utbildnings- och kvalitetssyfte. Du kommer i sådant fall att få information om detta i samband med att du ringer in och kan välja om du motsätter dig att ditt samtal spelas in för detta syfte.

Kommunicera vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse

Om du är anhörig till en medarbetare använder vi dina personuppgifter i förekommande fall för att kommunicera med dig vid olyckshändelse, sjukdom eller en liknande händelse rörande medarbetaren, inklusive för att registrera dina uppgifter i vårt anhörigregister.

Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på vår webbplats och i våra IT-system, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla krav i bokförings- eller i dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

6. Vilka mottagare delar vi personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med olika mottagare:

 • Tjänsteleverantörer. För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden till dig). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Tjänsteleverantörerna får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.
 • Konsulter. Vi samarbetar med olika konsulter vid tillhandahållande av våra tjänster och delar för detta syfte och i samband med kommunikation personuppgifter med dem. När konsulterna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner är de så kallade medhjälpare till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. 
 • Din arbetsgivare. I samband med att vi tillhandahåller våra tjänster kan vi i förekommande fall dela personuppgifter om kundens medarbetare med arbetsgivaren, t.ex. i samband med kommunikation med arbetsgivaren. Som vi har angivit ovan ansvarar vi gemensamt för hanteringen av medarbetarens personuppgifter tillsammans med arbetsgivaren vid tillhandahållandet av våra tjänster. Arbetsgivarens egen efterföljande hantering eller egen användning av medarbetarens personuppgifter ansvarar arbetsgivaren själv för. 
 • Externa personer. När vi kommunicerar, t.ex. genom e-post, med externa personer delar vi de personuppgifter som du själv eller medarbetare delar till den externa personen.
 • Övriga mottagare. I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:
  • hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten,
  • hantera och bemöta rättsliga krav,
  • uppfylla rättsliga skyldigheter, 
  • svara på en förfrågan, och
  • skydda och garantera säkerheten för vår personal.

Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

7. Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig. För mer detaljerad information om vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen, se Integritetsskyddsmyndighetens (IMYs) webbplats (www.imy.se).  

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig. 
 • Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.
 • Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.
 • Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 • Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, vilket du exempelvis kan göra genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller genom att kontakta oss.
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter och du kan då, i vart fall under en viss tid, stoppa oss från använda dina personuppgifter annat än för att exempelvis hantera och bemöta rättsliga krav eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har.
 • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation.
 • Flytta din data (dataportabilitet) under vissa omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.
Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss. Se avsnitt 11 nedan för kontaktuppgifter.

8. Var vi lagrar personuppgifter

Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat. 

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området i ljuset av mottagarlandets lagstiftning. Normalt ingår vi dataöverföringsavtal som innehåller s.k. standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter. 

Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter vänligen kontakta oss, se avsnitt 11 nedan för kontaktuppgifter.

9. Uppdateringar till denna information

Vi uppdaterar regelbundet denna information. Detta för att se till att informationen återspeglar vår användning av personuppgifter, som kan förändras över tid. Som exempel kan vi uppdatera informationen för att täcka insamling av ytterligare uppgifter eller om vi avser att använda uppgifter för andra ändamål än de som anges i denna information.

Om vi uppdaterar informationen kommer vi att meddela dig om detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller genom e-post. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på denna sida och längst upp i informationen ser du datumet för när informationen uppdaterades senast.

10. Har du frågor?

Om du har frågor om denna information eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättig¬heter gällande är du välkommen att kontakta oss, se nedan för kontaktuppgifter.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till din tillsynsmyndighet. I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillsynsmyndighet (www.imy.se). 

Arendra AB

Organisationsnummer: 559124-0667

E-post: dataskydd@arendra.se

 

Detaljerad information om hantering av personuppgifter

När vi hanterar personuppgifter

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter som vi hanterar, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna för respektive behandling.

Ändamål

Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Personuppgifter

 • Beställningsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter

Rättslig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Uppfyllande av avtal. Om avtalet har träffats med en enskild firma sker behandlingen för att uppfylla avtalet med den enskilda firman.

 

Lagringstid

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. Förhållandet är aktivt om du har haft kontakt med oss under den senaste tolvmånadersperioden.

Hantera beställningar

 • Beställningsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Kommunikation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera beställningar av varor och tjänster.

Uppfyllande av avtal. Om avtalet har träffats med en enskild firma sker behandlingen för att uppfylla avtalet med den enskilda firman.

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det är nödvändigt för att hantera beställningen och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Tillhandahålla våra tjänster

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Kommunikation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla våra tjänster

Personuppgifter sparas under uppdraget och för en tid om sex (6) månader därefter för att möjliggöra uppföljning.

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

 • Beställningsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Profiluppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Besvara frågor

 • Beställningsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Kommunikation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara dina frågor och för att tillhandahålla kundservice.

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om sex (6) månader räknat från tidpunkten från när ärendet avslutats. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras som utgångspunkt tillsvidare.

Kommunicera om oss, vår verksamhet och våra tjänster

 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera om oss, vår verksamhet och våra tjänster.

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras som utgångspunkt tillsvidare.

Kommunicera erbjudanden i olika kanaler

 • Användargenererade uppgifter
 • Beställningsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Tekniska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera och lämna erbjudanden till dig.

Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Profiluppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att medbetare och externa personer kommunicerar i tjänsten.

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om tolv (12) månader räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation och därefter för en period om tio (10) år för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Tillhandahålla nyhetsbrev

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla vårt nyhetsbrev när du registrerat har dig för nyhetsbrevet.

Personuppgifter sparas för detta syfte tillsvidare och till dess att du avregistrerar dig för nyhetsbrevet.

Följa upp och utvärdera verksamheten

 • Identitetsuppgifter
 • Beställningsuppgifter
 • Profiluppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera verksamheten.

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Utveckla och förbättra verksamheten

 • Identitetsuppgifter
 • Beställningsuppgifter
 • Profiluppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra verksamheten.

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Dokumentera verksamheten

 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att dokumentera verksamheten.

Personuppgifter sparas, som utgångspunkt, tillsvidare för detta syfte.

Genomföra event och andra aktiviteter

 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra eventet eller aktiviteten.

Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som aktiviteten genomförs och för en tid om upp till 13 månader därefter räknat från tidpunkten aktivitetens genomförande för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagandet och utvärdera aktiviteten, samt för planering av eventuella framtida aktiviteter. Framtagna rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Genomföra enkätundersökningar

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra enkätundersökningar i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra tjänster.

Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som undersökningen genomförs och för en tid om tre (3) månader därefter för att sammanställa svaren i en rapport. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Följa upp och utvärdera användningen av våra digitala kanaler

 • Användargenererade uppgifter
 • Tekniska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera användningen av våra digitala kanaler.

Personuppgifter sparas för detta syfte normalt under en period om tre (3) månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Inspelning av telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte

 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att spela in telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte.

Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om en (1) månad räknat från tidpunkten för samtalet.

Kommunicera vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att registrera dina uppgifter i vårt anhörigregister och för att kommunicera med dig vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse rörande en medarbetare.

Personuppgifter sparas till dess medarbetaren anmäler annat, dock längst till och med det datum medarbetarens anställning eller uppdrag avslutats.

Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet

 • Samtliga berörda kategorier av personuppgifter.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på vår webbplats och i våra IT-system.

Personuppgifter sparas under samma period som anges i förhållande till respektive berört ändamål med behandlingen. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen. Personuppgifter i säkerhetskopior sparas under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för säkerhetskopieringen.

Hantera och bemöta rättsliga krav

 • Berörda kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet i det enskilda fallet.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som det är nödvändigt för att hantera det rättsliga kravet i det enskilda fallet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

 • Berörda kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har.

Personuppgifter sparas för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla respektive rättsliga skyldighet som vi har och för en tid om tio (10) år i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet. Som exempel bevaras personuppgifter i bokföringsmaterial i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades enligt bokföringslagen (1999:1078).

När vi delar personuppgifter

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter vi delar med olika kategorier av mottagare för olika syften och med stöd av vilken laglig grund.

Mottagare

Koncernbolag

Ändamål

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Profiluppgifter

Rättslig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att medbetare och externa personer kommunicerar i tjänsten.

Din arbetsgivare

Tillhandahålla våra tjänster

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Profiluppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla våra tjänster.

Externa personer

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Profiluppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att medbetare och externa personer kommunicerar i tjänsten.

Övriga mottagare

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter vi delar med olika kategorier av mottagare för olika syften och med stöd av vilken laglig grund.

Ändamål

Hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

Rättslig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och förvärvarens berättigade intresse av att genomföra sammanslagningen eller försäljningen.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet i det enskilda fallet.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har.

Svara på en förfrågan

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att svara på förfrågan.

Berättigat intresse eller uppfylla rättslig skyldighet. I den utsträckning vi är skyldiga att besvara en förfrågan behandlas personuppgifter för att uppfylla den rättsliga skyldigheten. I annat fall sker behandlingen med stöd av en intresseavvägning när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och förfrågarens berättigade intresse av att vi svarar på förfrågan.

Skydda och garantera säkerheten för vår personal

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för detta syfte, t.ex. för att anmäla en incident till rättsvårdande myndighet.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skydda och garantera säkerheten för vår personal.

Ladda hem PDF

Du kan ladda hem denna sidas text som pdf.

För dig som använder vår app

Vill du ta bort dina personuppgifter vi lagrat när du använder Arendras digitala plattform med tillhörande app via din arbetsgivare? Vi på Arendra erbjuder en enkel process för att begära radering av ditt konto.