Mod och ansvar är vårt recept

Genom åren har vi samlat på oss värdefulla insikter om hur ohälsa i arbetslivet kan vändas i positiv riktning. Vi vet att det ibland måste upp på bordet sådant som tänkts men inte sagts högt. Och att frågor som är obekväma ibland måste få ställas. För det krävs mod. Och att både chef, medarbetare och andra inblandade tar ansvar för sin del i förändringsarbetet.

Hej chef, känner du igen dig?

Hej chef, känner du igen dig?

Extra utmanande är det ofta för en chef när en medarbetare visar tecken på att inte må bra på jobbet. Det är nämligen inte sällan just när chefen har modet att se, lyssna in och kommunicera med sina medarbetare som lösningarna kan börja ta form. Här kommer vi in som en oberoende part, till stöd för chefen och som experter på att få alla parter att jobba ihop mot en positiv förändring.

Vårt arbetssätt

Så startar vi

Grunden i varje förändringsprocess har vi sammanfattat i värdeorden mod, tillit, ansvar och handlingskraft. Det kan handla om modet hos en chef att våga se och ta reda på hur en anställd mår och agera på det. Det kan vara modet hos den som mår dåligt på jobbet att ta ett eget initiativ för att förändra sin situation. Och det är det gemensamma ansvaret hos alla inblandade att gå från intention till aktivitet och handlingskraft. Och så förstås nyckeln i varje förändringsprocess: att återfå tilliten till sin egen förmåga.

Så startar vi

Så jobbar vi

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Ett tjusigt ord, men framförallt med en bra innebörd tycker vi. Det innebär nämligen att vi riktar in oss på att förstärka dina positiva egenskaper och förmågor istället för att försöka rätta till svagheter. Det gör vi genom motiverande samtal enligt beprövade beteendeförändringsmodeller.

Så jobbar vi

Så når vi resultat

Vår roll är att förstå var en medarbetare befinner sig när det känns tungt och hjälpa till att blåsa liv i tron på den egna förmågan. Vi kommer förvänta oss att medarbetaren tar sitt eget ansvar för sin situation. Men också att du som är chef tar ditt. Vi förutsätter delaktighet och säkerställer att chef och medarbetare skapar en både rimlig och lämplig Handlingsplan, så att ni når en verklig förflyttning till en mer hälsosam och hållbar arbetssituation. Vi följer även upp er båda efter utfört uppdrag så er Handlingsplan fortsätter leva.

Så når vi resultat

Rätt hjälp vid rätt tillfälle

Vilken insats som passar beror på hur varje situation ser ut. Utifrån var medarbetaren befinner sig ser vi till att bemanna med rätt kompetenser och involverar de parter som behövs.